INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 BODØ, 22. JUNI 2017

Til medlemmene i Bodø Bryteklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Bodø Bryteklubb. Årsmøtet avholdes den 22. juni kl. 19.00 på Norrøna Hotell, 2. etg. – Sandgt.

Sakliste følger under og saksdokumenter legges ut på vår hjemmeside i egen fane tirsdag 6. juni 2017 – Medlemsinfo –  «Årsmøte 2017». Linken finner du også her

Sakliste
1: Åpning v/ styreleder
2: Godkjenne frammøtte representanter (fylt 15 år og medlem)
3: Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
4: Velge dirigent(er), sekretær samt 2 representanter til å godkjenne/ underskrive protokollen fra møtet
5: Behandle årsmeldingen 2016
6: Behandle Bryteklubbens regnskap for 2016 i revidert stand
7: Fastsettelse av medlemskontingenten for 2017.
8: Behandle forslag til BBK’s virksomhets- og handlingsplan 2017
9: Behandle innkomne forslag og saker til årsmøtet
10: Vedta budsjett 2017
11: Foreta følgende valg:
a) Leder
b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlem
c) Revisor med vararevisor
d) Valgkomite med leder + 2 medl. og l varamedlem
e) Øvrige valg i ht- organisasjonsplan

NB!
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret (roger.pettersen69@gmail.com) senest 19. juni 2017.
For styret i BBK,
Roger Pettersen, leder

Vi ønsker for øvrig å minne om BBK’s lov ved valg/oppnevning, ref. innkallingen til dette årsmøtet. Bodø Bryteklubb Roger Pettersen, leder roger.pettersen69@gmail.com