Til medlemmene i Bodø Bryteklubb
Styret innkaller herved til årsmøte i Bodø Bryteklubb. Årsmøtet avholdes den 26. juni 2018
kl. 18.00 på Nordland kultursenter (Valhall)

Innkalling og sakspapirer finnes her: Se alle

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

1:   Åpning v/ styreleder
2:  Godkjenne frammøtte representanter (fylt 15 år og medlem)
3:   Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
4:   Velge dirigent(er), sekretær samt 2 representanter til å godkjenne/ underskrive protokollen fra møtet
5:   Behandle årsmeldingen 2017
6:   Behandle Bryteklubbens regnskap for 2017 i revidert stand
7:  Fastsettelse av medlemskontingenten for 2017.
8:   Behandle innkomne forslag og saker til årsmøtet
9:   Vedta budsjett 2018
10:  Foreta følgende valg:
a) Leder
b) 2styremedlemmer og  varamedlem
c) Revisor med vararevisor
d) Øvrige valg i ht- organisasjonsplan
e) Valg av økonomi annsvarlig
f) Valg av sekretær

NB.Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret (post@bodobryteklubb.no) senest 19. juni 2017.

For styret i BBK,
Runar Henriksen , leder

Vi ønsker for øvrig å minne om BBK’s lov ved valg/oppnevning, ref. innkallingen til dette årsmøtet.

Bodø Bryteklubb
Runar Henriksen , leder